P?esnost

P?esné zavla?ování mění ekonomiku zemědělství.

V minulosti, kdybyste chtěli dopěstovat víc, pot?ebovali byste víc hnojiva, práce nebo p?dy. P?esné zavla?ování mění tenhle starý vztah náklad? a výnos?.

Jde o dodávku p?esného mno?ství vody a ?ivin p?ímo do ko?en? ka?dé rostliny – a ne do p?dy. Tak?e v ka?dém ro?ním období budete dosahovat větší a lepší výnosy – s menším po?tem zdroj?.

Více

Sdílení znalostí o plodinách

Aby jste mohli maximalizovat tak va?i úrodu jako i dlouhodoby úspěch, na?i agronomové s vámi na ka?dém kroku spolupracují a nabízejí individuální podporu, poradenství a osvěd?ené postupy. A? u? jsou va?e problémy jakékoli, poskytnou vám na základě více ne? 50 let zku?eností nejp?esněj?í a nejaktuálněj?í informace o tom, jak pou?ívat p?esné zavla?ování ke zlep?ení úrody a kvality plodin.

P?ejít na digitální
Digitální zemědělství

U? nikdy neoto?íte ventilem

Sledovat, analyzovat a optimalizovat všechny ?ivotní fáze ka?dé plodiny

Získejte p?esnější, automatizovanou kontrolu nad ka?dým detailem Vašeho hospodá?ství a hlubší poznatky o zdraví plodin, p?dních podmínkách a výnosnosti – s podporou a poradenstvím na ka?dém kroku. Tak?e je jednodušší provozovat hospodá?ství a zvýšit ziskovost.

 

Být udr?itelné
Udr?itelný rozvoj

Udr?itelnost znamená ziskovost

V sou?asnosti je nejlepší zp?sob, jak dosahovat větší, lepší a výnosnější úrody, také nejudr?itelnějším zemědělstvím. Zjistěte, jak s partnery pracujeme na ochraně ?ivotního prost?edí, k posílení populace a k umo?nění celosvětové prosperity s pomocí p?esného zavla?ování.

?e?ení p?esného zavla?ování

cokoliv pěstujete, my Vám pom??eme vypěstovat více

P?íběhy pěstitel?
P?íběhy pěstitel?

P?íběhy pěstitel?

Seznamte se s pr?kopníky p?esného zavla?ování

Kde koupit

Kde koupit

Or

Or use current location

Dealers

Hide mapHide map
蝴蝶影院 - 蝴蝶影院app - 蝴蝶影院app污破解版下载