Precision

Η ?ρδευση ακριβε?α? αλλ?ζει την οικονομ?α τη? γεωργ?α?.

Στο παρελθ?ν, αν θ?λατε να ε?χατε υψηλ?τερες αποδ?σεις χρειαζ?σασταν περισσ?τερα λιπ?σματα, εργατικ? δυναμικ? και γη. Η ?ρδευση ακριβε?ας στοχε?ει στη με?ωση του κ?στους παραγωγ?ς και στην α?ξηση των αποδ?σεων της καλλι?ργει?ς σας.

Πρ?κειται για τη διανομ? της ακριβο?ς ποσ?τητας νερο? και θρεπτικ?ν συστατικ?ν απευθε?ας στο ριζικ? σ?στημα κ?θε φυτο? και ?χι στο ?δαφος. ?τσι, καλλιεργε?τε με υψηλ?τερες και ποιοτικ?τερες αποδ?σεις καταναλ?νοντας λιγ?τερους π?ρους.

Μ?θετε περισσ?τερα

?ρδευση και Καλλι?ργειε?

Για να μεγιστοποι?σετε τι? αποδ?σει? σα? και να διασφαλ?σετε τη μακροπρ?θεσμη επιτυχ?α σα? οι γεωπ?νοι μα?, με β?ση την εμπειρ?α 50 χρ?νων, συνεργ?ζονται μαζ? σα? προσφ?ροντ?? σα? εξατομικευμ?νη υποστ?ριξη, καθοδ?γηση και τι? β?λτιστε? πρακτικ?? σε κ?θε σα? β?μα. ?ποιε? και αν ε?ναι οι προκλ?σει?, θα σα? μεταδ?σουν την πιο σ?γχρονη τεχνογνωσ?α σχετικ? με τον τρ?πο διαχε?ριση? τη? ?ρδευση? ακριβε?α?, για τη βελτ?ωση των αποδ?σεων και τη? ποι?τητα? των καλλιεργει?ν σα?.

Δεν θα χρειαστε? να ανο?ξετε ξαν? μ?α β?να χειροκ?νητα

Παρακολο?θηση, αν?λυση και βελτιστοπο?ηση κ?θε σταδ?ου του βιολογικο? κ?κλου του φυτο?

Μπορε?τε να ?χετε πιο ακριβ?, αυτοματοποιημ?νο ?λεγχο για κ?θε τμ?μα του αγροκτ?ματ?ς σας και περισσ?τερες πληροφορ?ες για την υγε?α των φυτ?ν σας, τις συνθ?κες του εδ?φους και την απ?δοση της καλλι?ργειας – με υποστ?ριξη και καθοδ?γηση σε κ?θε β?μα. Επομ?νως, ε?ναι πιο ε?κολο να διαχειριστε?τε την καλλι?ργει? σας και να αυξ?σετε την κερδοφορ?α σας.

 

Βιωσιμ?τητα και κερδοφορ?α

Ο καλ?τερος τρ?πος για την επ?τευξη μεγαλ?τερων, καλ?τερων και πιο κερδοφ?ρων αποδ?σεων ε?ναι η εφαρμογ? της βι?σιμης γεωργ?ας. Μ?θετε π?ς λειτουργο?με με τους συνεργ?τες μας για την προστασ?α του περιβ?λλοντος, την εν?σχυση των ευ?λωτων πληθυσμ?ν και την επικρ?τηση της παγκ?σμιας ευημερ?ας μ?σω της ?ρδευσης ακριβε?ας.

Growers stories
Growers stories

Γνωρ?στε του? πρωτοπ?ρου? παραγωγο?? στην ?ρδευση ακριβε?α?

Γνωρ?στε τους πρωτοπ?ρους παραγωγο?ς στην ?ρδευση ακριβε?ας

蝴蝶影院 - 蝴蝶影院app - 蝴蝶影院app污破解版下载