ET0 FOR ALL. Smart irrigation scheduling with real-time weather data from your field. 

Read more

Precīzā laistī?ana maina lauksaimniecības ekonomiku !

Ja pagātnē vēlējies izaudzēt vairāk, bija nepieciešams izmantot vairāk minerālmēslus vai nepieciešams papildus darba spēks.Precīzā laistīšana ir par to, lai mainītu šo saikni starp izmaksām un ieguldījumu.

Precīzā laistīšana ir par ideālu ūdens un barības elementu piegādi katrām auga saknēm. Tādā veidā audzē vairāk, ar labāku ra?u, katru sezonu ieguldot mazāk resursus.

Uzzini vairāk

Audzē?anas zinā?anas!

Lai palielinātu jūsu ra?u un ilgtermi?a panākumus, mūsu agronomi sadarbojas ar jums, piedāvājot personalizētu atbalstu, norādes un labāko praksi ik uz so?a. Neatkarīgi no jūsu izaicinājumiem, Netafim pārstāvji pamatojoties uz vairāk nekā 50 gadu pieredzi, sniegs jums visprecīzāko un visjaunāko globālo informāciju par to, kā precīzās laistī?ana sistēmas uzlabo ra?as kvantitāti un kvalitāti.

Jums vairs nebūs nepiecie?ams apjomīgs roku darbs !

Monitorings, analīze un iespēja pilveidot katru auga augšanas stadijas posmu.

Iegūstiet precīzāku, automatizētu kontroli pār visām jūsu saimniecības kultūrām un dzi?āku ieskatu par jūsu augu veselību, augsnes stāvokli un ra?as rādītājiem - ar atbalstu un norādījumiem katrā solī. Atvieglojot augu audzēšanu un palielinot rentabilitāti.

Ilgspējība nozīmē rentabilitāti !

Mūsdienās vislabākais veids, kā nodrošināt lielāku, labāku un ienesīgāku ra?u, ir ilgtspējīgā lauksaimniecība. Uzziniet, kā mēs strādājam ar partneriem, lai aizsargātu vidi, palielinātu iedzīvotāju iespējas un pasaules labklājību.

Precīzās laistī?anas risinājumi

NEATKARīGI NO Tā, KO AUDZēJAT, MēS PALīDZēSIM JUMS IZAUDZēT LIELāKU RA?U

Audzētāju stāsti
Audzētāju stāsti

Audzētāju stāsti

Satiec cilvēkus kuri pirmie izmanto precīzās laistīšanas sistēmas

蝴蝶影院 - 蝴蝶影院app - 蝴蝶影院app污破解版下载