Presnos?

Precízne zavla?ovanie mení ekonomiku po?nohospodárstva

V minulosti ste pre dosiahnutie vyšších úrod potrebovali viac hnojív, pracovnej sily a pozemkov. Precízne zavla?ovanie je o zvrátení tohto starodávneho vz?ahu medzi nákladmi a výstupmi.

Ide o dodanie dokonalého mno?stva vody a ?ivín priamo ku koreňom ka?dej rastliny - nie do pôdy. Tak?e dosahujete vyššie a lepšie výnosy ka?dú sezónu s menším po?tom zdrojov.

zisti? viac

Zdie?anie poznatkov o plodinách

Na?i agronómovia ponúkajú spoluprácu, individuálnu podporu, poradenstvo a osved?ené postupy v ka?dom va?om kroku, pre vá? dlhodoby úspech a maximálne vynosy. Nech sú va?e vyzvy akéko?vek, poskytneme vám s najv???ou presnos?ou moderné globálne spravodajstvo o tom, ako pou?íva? precízne zavla?ovanie pre zvy?enie va?ich vynosov a kvality plodín, a to na základe viac ako 50 ro?nych skúseností.

Go Digital
Digitálne po?nohospodárstvo

Získajte presnej?iu kontrolu nad ka?dým detailom va?ej farmy

Monitorujte, analyzujte a optimalizujte ?ivotný cyklus ka?dej rastliny

Získajte presnejšiu, automatizovanú kontrolu nad ka?dým detailom vašej farmy a hlbší poh?ad do zdravia vašich plodín, pôdnych podmienok a výšky vašich výnosov – s podporou a vedením v ka?dom vašom kroku. Tak bude pre vás jednoduchšie prevádzkova? farmu a zvýši? vašu ziskovos?.

 

By? udr?ate?né
Trvalo udr ate?ný rozvoj

Udr?ate?nos? znamená ziskovos?

Najlepší spôsob ako dnes dosiahnu? vä?šie, lepšie a ziskovejšie výnosy je tie?, ?o najudr?ate?nejšie po?nohospodárstvo. Zistite, ako spolupracujeme s partnermi na ochrane ?ivotného prostredia, podpore populácie a umo?není globálnej prosperity s precíznym zavla?ovaním.

Rie?enia precízneho zavla?ovania

Vyu?ite naše poznatky a skúsenosti  pri pestovaní  a zavla?ovaní vašich plodín, pre dosiahnutie vyšších, kvalitnejších  a zdravších úrod

Príbehy pestovate?ov
Príbehy pestovate?ov

Príbehy pestovate?ov

Spoznajte priekopníkov v pou?ívaní precízneho zavla?ovania

Kje kupiti

Kje kupiti

Or

Or use current location

Dealers

Hide mapHide map
蝴蝶影院 - 蝴蝶影院app - 蝴蝶影院app污破解版下载